LLEI DE TRANSPARÈNCIA (Llei 19/2013)

 

 

1.- FUNCIONS DE L’ASSOCIACIÓ: La defensa i representació dels interessos dels detallistes carnis i elaboradors artesans de productes carnis

 

2.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA: Junta Directiva escollida per l’Assemblea general de l’associació. Els càrrecs de la Junta no son retribuïts.

Composició:

 • President: Sr. Pròsper Puig i Brignardelli
 • Vicepresident 1r: Sr. Joan Bou Bosch
 • Vicepresidenta 2a: Sra. Núria Querol Pocurull
 • Secretari: Sr. Miquel Bargalló Tena
 • Tresorer: Sr. Just Fosalva Torrent
 • Vocals:
  • Sr. Pere Escofet Oliver
  • Sra. Montse Esquius Ferran
  • Sr. Ramon Hernando Martínez
  • Sr. Jordi Mas Velasco
  • Sr. Vicenç Mor Sinobas
  • Sra. Yolanda Preseguer Blanco
  • Sra. Gemma Solanes Garcia
  • Sr. Salvador Torras Blanco
  • Sr. Jordi Vivet Martínez

 

3.- NORMATIVA D’APLICACIÓ:

 • Llei 19/1977 reguladora de les associacions empresarials.
 • Codi civil de Catalunya.

 

4.- CONTRACTES AMB L’ADMINISTRACIÓ PUBLICA: no es tenen contractes amb cap Administració Pública

 

5.- CONVENIS AMB L’ADMINISTRACIÓ PUBLICA: no es tenen convenis amb cap Administració Pública

 

6.- SUBVENCIONS REBUDES DE L’ADMINISTRACIÓ PUBLICA EL 2018:

 • Ajuntament de Barcelona: 10.000€
 • Generalitat de Catalunya: 10.640,51€

 

7.- PRESSUPOST 2018:

INGRESSOS: 516.350,00€

 • Ingressos quotes gremials: 149.500,00€
 • Ingressos per serveis: 356.500,00€
 • Altres ingressos: 10.350,00€

DESPESES: 516.350,00€

 • Despeses de personal: 335.000,00€
 • Servei de professionals independents: 23.000,00€
 • Entitats associades: 16.100,00€
 • Comunicació i estudis tècnics: 54.650,00€
 • Altres despeses: 75.600,00€
 • Amortitzacions: 12.000,00€