Diagnosi financera per al comerç

Dies: Del 25 d'octubre al 23 de novembre (12h)
Professor: Josep Palmés
Modalitat: Online

Objectius del curs
L’objectiu és oferir als empresaris i empresàries del sector comerç / retail una auto-diagnosi que els permeti fer una fotografia ràpida de l’estat del seu negoci, des del punt de vista economicofinancera.

Dirigit a
Persones responsables de l’administració, responsables econòmics i financers d’un comerç. Empresaris i empresàries, emprenedors i/o autònoms del sector retail que vulguin conèixer la situació financera actual del seu negoci i adquirir uns coneixements financers bàsics que els ajudin a millorar-ne la gestió.

Contingut

Conceptes bàsics en finances.
- La funció financera.
- La comptabilitat.
- El patrimoni de l’empresa.

Els estats financers. Balanç de situació.
- Definició.
- L’actiu: què ho compon.
- El passiu: què ho compon.

Compte de resultats o de pèrdues i guanys.
- Definició.
- Ingressos.
- Despeses (aprovisionaments, amortitzacions…).
- Altres formats de comptes de resultats.

Els principals ratis en el comerç.
- Anàlisi de balanços.
Càlcul d’altres ratis:
- Rati d’endeutament, liquiditat, tresoreria, qualitat del deute.
- Rati de termini de cobrament, de termini de pagament, de despeses financeres,de capacitat de devolució de préstecs.
- Rati de venda per metre quadrat, vendes per treballadors, marge i rotació de l’inventari.

El punt mort.
- Definició i càlcul del punt mort.

Perfil dels ponents
Josep Palmés
Economista i Màster en finances per ESADE, àmplia experiència desenvolupant l'activitat de consultor d'empreses en l'àmbit financer i docent.

Preu del curs
90,00 €

Per inscripcions aquí
 

Si vols compartir...